Friday, August 14, 2020

Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics

Kofi Kinaata – Behind The Scenes Lyrics


 

Kofi Kinaata – Behind The Scenes LyricsBehind The Scenes By Kofi Kinaata


Me didi

Nti Na meley3 ma meley3 yi na nka

Moove!

Abaadi mpo!

Bars!

Call me Kofi Kinaata

Y3 hustle anopa, )ne ewiaber dze k) enumber

Aha dze y3nnda, mber nnyi ha ma bibini

Fi s3 nsa, ma )nny3 edwuma no onndidi

Nti meley3 ma meley3 yi na nka medidi

Naaso me k) p3 biribi ab3di no

3yaa na )ne me b3y33 d3n na 3nam

Amane aa me hu nyi aa darki akwantu mu ns3m

Naaso sesei k) hw3 me krom

W) keka d3 menya bi na m’ennkai h)n oo

Nso w’onnyim d3 )nnda fom

S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

Sesei k) hw3 me krom

W) keka d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo

W’onnyim d3 )nnda fom’s3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

Hw3 ade ma me hu na mele ka nny3 wo dze mele ka

Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na y3 ka

Ntsi, me de m’asem nyinaa ama Onyame

Nyame nara )ny3 nsenkyer3ne

Hustler me nnyi beebi da

S3 me yare mpo aa kyed3 Nyame na w’aasa me yare

Aww Jehovah Nyame aa 3b) Wo whistle aa

Ma )nnhy3 Jersey mpo b) Hat-trick no

Jehovah Nyame aa 3b) Wo whistle ma

Ma )tse bench mpo gye Goal King

M3 mma atanfo nnya nserew h3n

M3 mma ma yesuro no mmba h3n do

M3 mma w)nnka d3 Nyame aa y3 som no no )w) hen oo

)ko yi dze )nny3 h3n ko

Ma m’ehu na mele ka nny3 wo dze mele ka

Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na w) ka

Naaso sesei k) hw3 me krom

W) keka d3 menya bi na m’ennkai h)n oo

Nso w’onnyim d3 )nnda fom’

S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

Sesei k) hw3 me krom

W) keka d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo

W’onnyim d3 )nnda fom’

S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo

Yaay!

Aw)w o

Obi man so o aw)w o

Yay!

Y33br3 o

Yaayy!

Y33br3 o

Ntsi

M3 mma atanfo nnya nserew h3n

M3 mma ma yesuro no mmba h3n do

M3 mma w)nnka d3 Nyame aa y3 som no no )w) hen oo

)ko yi dze )nny3 h3n ko

Ma 3hwehw3 ab3y3 w) ha biaa nka m’aay3 no long time

Mese m3 hwehw3 ab3 fa w) ha biaa nka m’aafa no long time

Br3da m3 hwehw3 ab3 y3 w) ha no w)y3 a nanka m’aay3 dadaw

Mese m3 hwehw3 ab3 fa w) ha no )gow aa na nka m’aafa dadaw

Naaso sesei k) hw3 me krom h)

W) keka d3 menya bi na m’ennkai h)n oo

W’onnyim d3 )nnda fom’ oo )hen eii

Travel and See oo!

all we work for is to satisfy you.